شرح وظایف عمومی کارکنان باشگاه فرهنگی ورزشی شین

1. ورود و خروج بموقع در محل کار

2. داشتن وضع ظاهری مرتب برابر مسئولیت تعریف شده

3. رعایت شئونات اسلامی

4. رعایت نظافت محل کار

5. رعایت موارد ایمنی و استفاده صحیح از امکانات

6. اجتناب از ایجاد هر گونه موارد حاشیه ای خارج از چهارچوب وظایف تعریف شده

7. راهنمایی و حسن برخورد و رعایت ادب در قبال مشتری در هر حالت

8. پاسخگو بودن در قبال مسئولیت محوله

9. هوشیار بودن و تسلط به چهارچوب مسئولیت محوله

10. خودداری از آوردن افراد متفرقه تحت عنوان همراه به محل کار خرج از سهمیه و ساعات تعریف شده

11. خارج نشدن از محل کار در مدت تعیین شده بجز در موارد ضروری با هماهنگی مدیریت

12. حفظ اسرار مجتمع و کارکنان

13. رعایت کامل نکاتی که بصورت تخصصی برای مسئولیت به عهده گرفته شده تعریف و ابلاغ گردیده

14. حضور بموقع در جلسات توجیهی بعنوان مهمترین رکن تداوم نظم و حل مشکلات

15. همکاری و انعطاف پذیر بودن در برابر برنامه های فوق العاده (خارج از برنامه هفتگی)مجتمع

16. رعایت سلسله مراتب و ارتباطات برابر با چارت سازمانی تعریف شده و خودداری از ایجاد میانبر

17. توجه به اطلاعیه ها و ابلاغیه ها و اجرای آن در زمان تعیین شده

18. حفظ خونسردی و آرامش در محیط کار

19. امانتداري در قبال اسرار و اشيا گم شده يا بجا مانده از مشتريان