اهداف سازمانی :

1. توسعه خدمات عمومی شنا در بخش خصوصی

2. ابداع و نو آوری در زمینه خدمات عمومی و تخصصی شنا

3. توسعه ورزش همگانی و قهرمانی

4. ارتقا فرهنگ سلامت در سطح عمومی

5. قابل دسترس نمودن هر چه بیشتر خدمات عمومی شنا