منشور اخلاقی:

1. رعایت و اجرای کامل قوانین و مقررات جاری در زمینه فعالیت باشگاه های خصوصی

2. پرهیز از هرگونه تخلف و فعالیتی که منجر به نقض قوانین حاکم بر فعالیت باشگاه گردد

3. باور به فرهنگ دینی و ملی و پیروی از آن در گفتار و رفتار خود

4. رعایت نظم ، انضباط و آراستگی پوشش ظاهری مطابق با قوانین و عرف

5. پایبندی به ارزشهای اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به سه اصل صمیمیت ، صداقت و صراحت

6. پایبندی به فرهنگ کار و تلاش برای آبادانی کشور

7. مشارکت و تشریک مساعی در راستای تحقق اهداف باشگاه و اجرای برنامه های آن

8. حفظ اطلاعات و اسرار باشگاه و افراد زیر مجموعه

9. حمایت کامل از کارکنان و اعضا تحت پوشش در راستای رسیدن آنها به اهداف

10. ایجاد توازن بین منافع فردی و گروهی و افراد زیر مجموعه با اولویت دهی به منافع مشتریان

11. رعایت احترام ، ادب و متانت نسبت به مشتریان ، همکاران و بویژه پیشکسوتان

12. داشتن روحیه انتقاد پذیری و قبول انتقادات سازنده دیگران به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود شخصی و کاری

13. تقویت روحیه کار جمعی و انجام فعالیت های گروهی و در اختیار گذاشتن دانش ، تجربه و توانمندیهای خود به دیگران در جهت ارتقاء سطح سلامت مشتریان