بلیط تخفیف دار

بلیط های تخفیف دار قابل ارائه به مشتریان سانس های عمومی می باشد که در آن نوعی از خدمات با محدودیت های زمانی و قیمت های متفاوت کمتر از هزینه معمول پیش فروش می گردد.

این محدودیت های زمانی در ساعت ها و روزهای هفتگی مشخص، در بازه های زمانی چند ماهه قابل انقضا و در قیمت های مختلف بصورت بسته های بلیط تخفیف دار ارائه می شوند.

بلیط های تخفیف دار ارائه شده در شکل یک برگه بارکد دار با شماره سریال اختصاصی جهت استفاده فقط یک نفر با هر قطعه بلیط یکبار در تعداد تعریف شده در هر بسته به خریدار ارائه می گردد.

اشتراک

اشتراک قابل ارائه به مشتریان سانس های عمومی می باشد که در آن نوعی از خدمات با محدودیت های زمانی و قیمت های متفاوت کمتر از هزینه معمول پیش فروش می گردد.

این محدودیت های زمانی در ساعت ها و روزهای هفتگی مشخص، در بازه های زمانی چند ماهه قابل انقضا و در قیمت های مختلف بصورت بسته های اشتراک ارائه می شوند.

اشتراک ارائه شده در شکل یک برگه بارکد دار با شماره سریال اختصاصی جهت استفاده فقط یک نفر با تکرار تعریف شده جهت همان کارت در هر بسته به خریدار ارائه می گردد که جهت استفاده یک یا چند نفر در یک سانس قابل استفاده می باشد.

 

 

**جهت ثبت نام با کلیک بر روی ثبت نام ، ابتدا ثبت نام کنید و در صورتی که قبلا ثبت نام کرده اید بر روی ورود کلیک کنید**